product

研磨材
様々な素材を研削、研磨加工するための工具です。
 研磨
Bánh vải, sáp đánh bóng cho đa dạng vật liệu
工業用ブラシ
Chổi làm sạch, chổi đánh bavia….