Đá mài lỗ Norton

Các chi tiết trụ tròn như ổ bi, vòng bi, ống lót đều yêu cầu phải mài chính xác bề mặt trong. Quy trình mài này thường được gọi là mài trụ trong hay mài lỗ.

Chiều quay của đá mài ngược lại với chiều quay của chi tiết mài.